rozowe.okulary@vp.pl

+48 664 136 714

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Różowe Okulary”, z siedzibą w Jaworznie, numer telefonu: 664136714, adres e-mail: rozowe.okulary@vp.pl
  2. Osobą odpowiedzialną za realizację usługi na Państwa rzecz jest: Agata Gottel, numer telefonu: 664136714, adres e-mail: rozowe.okulary@vp.pl
  3. Państwa oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  4. Celem przetwarzania Państwa oraz Państwa dzieci danych osobowych jest świadczenie usługi opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej wobec dzieci na terenie Niepublicznego Przedszkola „Różowe Okulary” w Jaworznie,
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską,
  6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy, a następnie przechowywane będą w archiwum Przedszkola,
  7. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie,
  8. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: rozowe.okulary@vp.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat,
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na rzecz Państwa oraz Państwa dzieci usługi opiekuńczej, wychowawczej oraz dydaktycznej,

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.